УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ В ДФСГ "ИНТЕЛЕКТ" - ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА

10.3.2015
Важни документи, критерии и срокове, регламентиращи отпускането на стипендии в ДФСГ"Интелект".


"Intellect NEWS" - 2015г.

8.5.2015"Intellect NEWS" - 2015г.
Научете повече за всичко, което се случва в нашето училище в юбилейния  брой на училищния вестник "Intellect NEWS"!

Проект "Зелена икономика" успешни финансови практики и тенденции за устойчиво управление“

20.11.2015
През учебната 2015/2016 г. в ДФСГ „Интелект“ се реализира проект „Зелена икономика – успешни финансови практики и тенденции за устойчиво управление“ по Оперативна програма „Еразъм+“. В него участват 30 ученици от 9 и 10 клас.

Специалности и балообразуване

Прием за учебната 2015-2016 година
За учебната 2015 – 2016 година в  ДФСГ”Интелект” – Плевен ще се извърши прием на ученици след завършен седми клас  по пет специалности с интензивно изучаване на чужд език и една паралелка след завършен осми клас, дневна форма на обучение. Всяка от шестте паралелки е по 26 ученици.

 Учебният план на всички специалности включва:
•    Интензивно изучаване на чужд език -английски или немски в 8 клас-13 часа седмично;
•    Задължителна подготовка по общообразователните предмети: Български език и литература/8-12 клас/, математика, информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, биология и здрaвно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, физическо възпитание и спорт;
•    Задължителна професионална подготовка ЗПП:
Включва учебни предмети по дадената специалност, които се изучават през периода на обучение от 9 до 12 клас.

Прием след седми клас

 

Специалност "Икономическа информатика"

с интензивно изучаване на английски език

Професионално направление:    482 Използване на компютри
Професия:   482010  Икономист информатик
 

  Професионална подготовка: Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводната отчетност, Право, Финанси, Маркетинг, Компютърно счетоводство, Икономическа информатика, Програмиране и алгоритмични езици, Функционални приложни програми, Уеб-дизайн, Интернет и електронна поща.

 Специалност "Банково дело"

с интензивно изучаване на английски език

Професионално направление:   343 Финанси, банково и зaстрахователно дело
Професия:     343010 Финансист

 

Професионална подготовка: Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводната отчетност, Право, Публични финанси, Корпоративни финанси,  Маркетинг, Компютърно счетоводство, Икономическа информатика, Международни финанси, Банково дело, Социално осигуряване, Банков мениджмънт, Банково и бюджетно счетоводство

 Специалност "Икономика и мениджмънт"

с интензивно изучаване на английски език

Професионално направление:   345 Стопанско управление и администрация
Професия:  345010  Икономист- мениджър

Професионална подготовка: Микро и Макроиикономика, Право, Обща теория на счетоводната отчетност, Бизнес комуникации, Финанси, Предприемачество, Икономика на предприятието, Статистика, Счетоводство на предприятието, Чужд език по професията, Икономика и организация на предприятието,  Маркетинг, Финансово-икономически анализ и контрол;
Учебна практика по: Икономическа информатика, Проектен мениджмънт, Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация, Работа в учебно предприятие, Счетоводство на предприятието, Икономика и организация на предприятието, Производствена практика.
 

Специалност "Оперативно счетоводство"
с интензивно изучаване на английски език

Професионално направление:    344   Счетоводство и данъци
Професия:          344010   Оперативен счетоводител

Професионална подготовка: Микро и макроикономика, Основи на правото, Обща теория на статистиката, Обща теория на счетоводната отчетност, Финанси, Счетоводство на предприятието-теория и практика, Счетоводни стандарти, Търговско, банково и бюджетно счетоводство, Документи и документооборот на предприятието.

 Специалност "Митническа и данъчна администрация "

13 ученици с интензивно изучаване на английски език

13 ученици с интензивно изучаване на немски език

Професионално направление:      344  Счетоводство и данъци
Професия:       344020   Данъчен и митнически посредник

  

Професионална подготовка: Обща икономическа теория, Обща теория на счетоводство, Бизнес комуникации, Стокознание, Счетоводство на предприятието, Право; Финанси, Международно и данъчно законодателство, Организация и технология на митническата дейност, Икономическа информатика.

 БАЛООБРАЗУВАНЕ

1.    Утроената оценка от Националното външно оценяване по Математика.
2.    Оценката от Националното външно оценяване по Български език и литература.
3.    Оценката по Математика от Удостоверението за завършен 7 клас.
4.    Оценката по География от Удостоверението за завършен 7 клас.
  МАКСИМАЛЕН БАЛ: 36

 

Прием след 8 клас

Специалност:"Малък и среден бизнес" 

Професия:345050 Сътрудник в малък и среден бизнес

 БАЛООБРАЗУВАНЕ

1.  Удвоената оценка по Математика от Свидетелството за основно образование.

2.  Удвоената оценка по Български език и литература от Свидетелството за основно образование.

3. Оценката по География от Свидетелството за основно образование.

МАКСИМАЛЕН БАЛ: 30